නිෂ්පාදන

භාණ්ඩය DISPLAY

ගැන එක්සත් ජනපදය

  • කර්මාන්ත ශාලාව

    1999 බෙයිජිං අතර, දකුණු සහ ජිනන් උතුරු පිහිටා සිට, කාඩ්ෙබෝඩ් නිෂ්පාදන මාර්ගය සඳහා චීනයේ කර්මාන්ත ශාලා 3, Flexo මුද්රණ slotter මරුට කටර් මැෂින්, නළාව laminator යන්ත්රය. අපි ස්වාධීන අපනයන හා ආනයන සමාගමට, කෙලින්ම ගනුදෙනුකරුවන් වෙත නිර්යාත කිරීමට ඔබට හැක.

අයදුම්පත්

ඉන්ඩස්ටි CASE

පුවත්

පුවත් මධ්යස්ථානය