ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപന്നം DISPLAY

ആമുഖം യുഎസ്

  • ഫാക്ടറി

    1999 ബീജിംഗ് തെക്ക് ഗുഇയാങ് വടക്ക് സ്ഥിതി ശേഷം, കാർഡ്ബോർഡ് നിര്മ്മാണരീതി 3 ചൈന ഫാക്ടറികൾ, ഫ്ലെക്സൊ പ്രിന്റർ സ്ലൊത്തെര് മരിക്കും മുറിക്കുന്ന മെഷീൻ, ഫ്ലൂട്ട് ലമിനതൊര് മെഷീൻ. നാം സ്വതന്ത്ര കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി കമ്പനി തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപാടുകാർക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

അപേക്ഷകൾ

INDUSTRY കാര്യത്തിലുള്ള

വാർത്തകൾ

വാർത്ത സെൻറർ